Huishoudelijk reglement

Begripsbepalingen:

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

  • De Vereniging: FSV De Feijenoorder, opgericht op 3 mei 1931 en gevestigd te Rotterdam.
  • De statuten: de statuten van de vereniging, laatst gewijzigd bij notariële akte d.d. 14-12-2009 door notaris Schaap & Partners te Rotterdam.
  • Het Bestuur: het bestuur van de Vereniging.
  • Leden: de leden van de Vereniging zoals bedoeld in de Statuten van de Vereniging.
  • De Statuten: de Statuten van de Vereniging.
  • De Algemene Ledenvergadering: de vergadering van de leden van de Vereniging die volgens de Statuten is bijeengeroepen.
  • Het Reglement: het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.
  • Het Magazine: het verenigingsorgaan Hand in Hand.

Artikel 1: Leden
1. Alle leden van de Vereniging hebben stemrecht.
2.Een sub-lid is het lid dat de helft van, de door de ALV vastgestelde, contributiebedrag betaald en dientengevolge geen Magazine ontvangt.
3.Een lid van verdienste is het lid dat zich verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt. Hij/zij wordt door drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen door de Algemene Ledenvergadering als zodanig benoemd.
4.Een erelid is het lid dat zich zeer verdienstelijk voor de vereniging heeft gemaakt. Hij/zij wordt door drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen door de Algemene Ledenvergadering als zodanig benoemd.
5.Van alle leden wordt verwacht dat zij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement naleven en dat ze zich jegens elkaar, de Vereniging en derden (niet-leden) gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid kan en mag worden verwacht en gevorderd en zal voorts de belangen van de Vereniging niet schaden.
6.De Vereniging heeft het recht te allen tijde iemand te weigeren tot het lidmaatschap.

Artikel 2: Contributie
1.De Algemene Ledenvergadering stelt voor ieder van de in de statuten genoemde categorieën de contributie vast.
2.De contributie dient vóór 30 september van elk jaar betaald te zijn, na een maand volgt een schriftelijke aanmaning.
3.Het Bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na de schriftelijke aanmaning niet aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan.
4. Leden van 14 tot en met 17 jaar ontvangen een jongerenkorting. Peildatum is de leeftijd per 1 juli van het nieuwe lidmaatschapsseizoen
5. Voor leden woonachtig in het buitenland gelden aangepaste tarieven. Indien een lid gedurende het seizoen verhuisd naar het buitenland, wordt in overleg de contributie aangepast.
6. Indien een supporter zich na aanvang van het seizoen als lid aanmeldt, gelden de volgende tarieven, uitgedrukt in percentages van het geldende seizoenstarief:
Aanmelding juli t/m december: 100%
Aanmelding januari t/m juni:  50%
FSV De Feijenoorder behoudt zich het recht voor via speciale acties extra kortingen of aanbiedingen op het lidmaatschap te verlenen.

Artikel 3: Lidmaatschappen
1. Een lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Een lid die gedurende het jaar lid wordt, betaald voor het huidige seizoen. In het nieuwe seizoen (in juli) dienen zij, zonder tijdige opzegging,de contributie voor het huidige seizoen te betalen ongeacht de aanmelddatum.

Artikel 4: Betaling
1.Het lidmaatschap dient via een jaarlijks doorlopende incasso te worden voldaan of per factuur. Indien automatische incasso niet kan plaatsvinden, ontvangt het lid een verzoek tot betaling. Indien niet aan dit verzoek wordt voldaan wordt het lidmaatschap geblokkeerd. De blokkering wordt opgeheven zodra de betaling is voldaan.
2. Degene op wiens naam het lidmaatschap geregistreerd staat is verantwoordelijk voor tijdige betaling, ook wanneer het lidmaatschap door een derde is aangevraagd en er sprake is van een zogenoemde verlegde betaler.

Artikel 5: Bestuur
1.De verkiezing en benoeming van het Bestuur geschiedt door de Algemene Ledenvergadering (door een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen) uit één of meer voordrachten opgemaakt door het bestuur of tenminste tien leden. De benoeming geldt voor en periode van 3 jaar, waarna herbenoeming mogelijk is voor eenzelfde periode.
2.Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
3.Het Dagelijks Bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daarvan verantwoording schuldig aan in eerste aanleg aan de Algemene Ledenvergadering.
4.Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
5.Een bestuurslid kan geen bestuursfunctie bekleden bij een andere aan Feyenoord gerelateerde (supporters)vereniging.
6.Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt en wel zodanig dat nooit twee leden van het Dagelijks Bestuur gelijktijdig aftreden.

Artikel 6: Algemene ledenvergadering
1.De oproeping geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van de Vereniging.
2.In een oproeping voor een ALV zal niet de mogelijkheid geboden worden voor deelname en stemmen via welk elektronisch communicatie middel dan ook.
3.De mogelijkheid voor het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel (statuten art. 12 pt. 6) is hoofdzakelijk bedoeld om in voorkomende gevallen een raadpleging onder de leden te kunnen houden en is niet bedoeld voor het op afstand bijwonen van ledenvergadering. Stemmen is in deze helemaal niet aan de orde.

Artikel 7: Besluitvorming
Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid. Als de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in die gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

Artikel 8: Commissies
Het Bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen aparte reglementen worden gemaakt. Een commissie kan nooit meer bevoegdheden krijgen dan die het Bestuur statutair toekomen.

Artikel 9: Verenigingsorgaan
1.Minimaal 10 keer per verenigingsjaar wordt het Magazine uitgegeven.
2.Alle leden (m.u.v. sub-leden) ontvangen gratis het periodieke Magazine.
3.Het Magazine wordt gratis toegezonden aan door het bestuur aangewezen organisaties of personen. Anderen kunnen het blad ontvangen tegen een, op voordracht van het Bestuur, door de Algemene Ledenvergadering te bepalen vergoeding.
4.Embargo en Schending Embargo. FSV De Feijenoorder verzend naar diverse media en andere partners een digitale uitvoering van de publicaties van Hand in Hand en Stadion Sport Nieuws. Deze publicaties dienen ter inzage en ter voorbereiding voor publicatie op de afgesproken sociale kanalen en of website van de desbetreffende partner zodra het embargo afloopt. Het embargo houdt in dat er pas nieuws gepubliceerd mag worden ná de verschijningsdatum van de fysieke uitgaves. De datum en tijd van het embargo wordt meegezonden met de publicatie. Wanneer geen datum en/of tijd is vermeld dan verloopt het embargo dus niet. Overtreding van het embargo zal volgens onze algemene voorwaarden worden bestraft met een boete van €5000,- per overtreding en €100,- per dag dat de overtreding voortduurt na waarschuwing. De overtreding bij het voortduren van het schenden van de embargo afspraak heeft een maximum van nogmaals €5000,-. De hoogte van de boete is vastgesteld op basis van contracten en eventuele verdiensten die de vereniging zelf uit de publicaties zou kunnen realiseren. De voorwaarden rond het embargo kunnen alleen en uitsluitend worden aangepast door unaniem besluit van het bestuur.

Artikel 10: Schade
Schade aan de vereniging of een van haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

Artikel 11: Wijziging van het huishoudelijk reglement
Wijzigingen in het Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van de stemmen.

Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste 25 leden.

Artikel 12: Publicatie van dit Reglement
Belangstellenden kunnen een exemplaar van het huishoudelijk reglement downloaden via de website; www.defeijenoorder.nl

Artikel 13: Slotartikel
1.In alle gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.
2.Het Bestuur zal van alle beslissingen als bedoeld in het voorgaande lid, melding maken in het Magazine en/of de Algemene Ledenvergadering.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in de vergadering gehouden te Rotterdam op 11 december 2013.