Aankondiging Algemene Ledenvergadering

0
2706

Als lid van FSV De Feijenoorder ben je 29 november uitgenodigd op de algemene ledenvergadering. Voorafgaand aan de vergadering vindt een Meet & Greet met Jens Toornstra plaats.

Stel je vragen aan Jens Toonstra

Jens Toornstra ontmoeten? Het kan woensdag 29 november voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. Jens is aanwezig als speler én ambassadeur van de Dirk Kuyt Foundation, de maatschappelijk partner van FSV De Feijenoorder.

Bedenk alvast jouw vraag aan Jens en schrijf je snel in via deze link.
Deelname aan de Meet & Greet met Jens gaat op basis van volgorde van inschrijving en vol = vol. Onder de aanwezigen wordt een door Jens gesigneerd shirt verloot.

We vragen een kleine bijdrage die in zijn geheel wordt geschonken aan de Dirk Kuyt Foundation.

Datum: woensdag 29 november
Waar: Van Zandvlietzaal Stadion Feijenoord (ingang via Olympiaweg), zaalcapaciteit 300 leden
Tijd: Aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.08 uur)
Inschrijving: via deze link
Donatie: € 3 (gaat in zijn geheel naar de DKF), tevens mogelijk om groter bedrag te doneren.
Consumpties: zijn voor eigen rekening, betaalmunten zijn te koop en kunnen ook op wedstrijddagen worden gebruikt.

Algemene Ledenvergadering

Als lid van FSV De Feijenoorder ben je 29 november uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering.

Tijdens de vergadering blikken we terug op het seizoen 2016 – 2017. Conform het rooster van aftreden dient er te worden gestemd over een aantal bestuursfuncties. Betreffende bestuursleden zijn herkiesbaar:

 • Wim van Merkensteijn (voorzitter) en Remco Ravenhorst (algemeen bestuurslid) treden beiden volgens rooster af en stellen zich kandidaat voor een nieuwe termijn in het bestuur;
 • Eduard Cachet legt zijn rol als secretaris van de vereniging neer. Hij blijft wel aan als algemeen bestuurslid. Marco Hoogers wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid in de functie van secretaris. Marco zal zich tijdens de ALV voorstellen aan de leden.

Door leden kunnen (tegen-)kandidaten worden aangebracht, met inachtneming van de statuten van de vereniging. Heb je interesse om één van de bestuursfuncties te vervullen? Meld je dan voor 15 november bij onze vereniging via [email protected].

Datum: woensdag 29 november
Waar: Van Zandvlietzaal Stadion Feijenoord (ingang via Olympiaweg)
Tijd: Aanvang 20.30 uur (richttijd)
Inschrijving: niet nodig, vrij toegang voor alle leden van FSV De Feijenoorder
Consumpties: zijn voor eigen rekening, betaalmunten zijn te koop en kunnen ook op wedstrijddagen worden gebruikt

Eigenschappen Secretaris

De secretaris is het geheugen en geweten van de vereniging en verantwoordelijk voor het:

 • Notuleren van de vergaderingen, actiepuntenlijsten maken, vergaderschema’s bijhouden en archiveren
 • Vastleggen gemaakte afspraken
 • Ontvangst binnenkomende correspondentie en zet deze door binnen de organisatie
 • Verzorgen uitgaande correspondentie
 • Opstellen overeenkomsten, waaronder sponsorovereenkomsten
 • Toezien dat plannen corresponderen met de uitgangspunten en bewaken van de procedures

Benodigde competenties:

 • Punctueel en systematisch
 • Het kunnen delegeren van werkzaamheden richting medewerkers van FSV De Feijenoorder

Eigenschappen Voorzitter

De voorzitter heeft als hoofdtaak het leiding geven aan de vereniging, hij bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in en extern. Hij vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. Verder heeft hij onder meer de volgende eigenschappen:

 • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
 • Coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden
 • Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
 • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
 • Delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering
 • Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 • Is eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel dat binnen de vereniging werkzaam is
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden en externen
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar externe partijen zoals de gemeente en de provincie

Kerncompetenties:

 • Teamleider kwaliteiten
 • Delegeren
 • Stimuleren
 • Coördineren
 • Analytisch ingesteld
 • Communicatief vaardig
 • Scheidt hoofdzaken van bijzaken
 • Houdt het overzicht
 • Resultaatgericht

Agenda ALV 29 november 2017

 1. Opening door de voorzitter
 2. Goedkeuren notulen ALV 7 december 2016
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretariaat
 5. Jaarrekening 2016 – 2017
 6. Verslag kascontrolecommissie en dechargeren penningmeester en bestuur
 7. Verkiezing bestuur:
  1. Aftredend als algemeen bestuurslid en herkiesbaar de heer Remco Ravenhorst
  2. Aftredend als voorzitter en herkiesbaar als voorzitter de heer Wim van Merkensteijn
  3. Verkiezing en benoeming Marco Hoogers als nieuw bestuurslid en secretaris
 8. Vaststellen begroting 2017 – 2018
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Jaarverslag 2017

ALV Notulen 2016


-Advertentie- Word lid van FSV De Feijenoorder